Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výchovný poradce

Výchovné poradenství na ZŠ a MŠ Měčín 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky na střední školu

Odkaz

Článek

Článek
V zářijovém čísle Učitelských novin vyšel článek o navrhovaných změnách v přijímacím řízení na střední školy, které by měli zákonodárci schvalovat během podzimu. Zatím platí to samé, co bylo vloni. Aktuální informace lze také nalézt na adrese Cermat.cz, který pořádá jednotnou přijímací zkoušku na střední školy. 

Posviť si na budoucnost

Odkaz
Posviť si na budoucnost je unikátní celoroční festival vzdělávání a práce, který nabízí žákům, studentům i rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji. Na webu se celoročně prezentují střední školy Plzeňského kraje – většina z nich se představí osobně na podzimní akci v areálu plzeňského DEPO2015.

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Cermat
Ilustrační testy k procvičování a testy z minulých let
Pod odkazem naleznete informace o přijímacím řízení na střední školy, včetně ilustračních testů k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka. Společnost Cermat pořádá jednotné přijímací zkoušky na střední školy.   

Další informace a citace zákonných ustanovení o přijímacích zkouškách

Ustanovení o přijímacím řízení

Testování profi-orientace

Pedagogicko-psychologická poradna v Klatovech nabízí možnost testování profi-orientace žáků základních škol. Dříve bylo prováděno testování žáků plošně přímo na škole, vzhledem k nedostatku financí provádí poradna testy pouze v prostorách poradny (Voříškova 823, Klatovy), a to na základě objednávky rodičů (zákonných zástupců) žáka. Pokud máte zájem o testování, je nutno se objednat v poradně telefonicky na telefonním čísle 376 310 809, kde vám sdělí pracovnice termín testování. Samotné testování trvá jedno dopoledne a probíhá v několika termínech před letními prázdninami, další termíny jsou pak na podzim. Vyhodnocení proběhne zhruba 2 – 3 měsíce po absolvování testů při osobní schůzce rodičů, dítěte a odborné pracovnice poradny.

Testování provádí poradna zdarma. Po skončení testování si rodiče žáka v poradně vyzvednou.

Před testováním musí rodiče podepsat souhlas s testováním.

Bližší informace poskytne poradna na výše uvedeném telefonním čísle. 

Co jsou to testy profi-orientace?

Testy profi-orientace jsou zaměřené na testování osobnosti žáka, jeho schopností a dovedností. Jedná se o testy, které testují všechny stránky osobnosti žáka. Výsledkem těchto testů je podrobný rozbor osobnosti žáka, jeho intelektu a profesní orientace.

Vyhodnocení testů obsahuje celkem tři oblasti:

 1. zájmy a hodnotové orientace žáka (test mapuje aktuální zájmy žáka ve vztahu k budoucímu povolání, utřiďuje informace pro určení hlavního oboru – technický nebo umělecký typ a naznačuje specifikaci budoucího pracovní zařazení žáka – zájem o práci v týmu nebo spíše samostatnou práci, schopnosti vedení týmu apod.)
 2. profil intelektových schopností žáka (pomáhají odhadnout náročnost budoucí školy, určuje slabé a silné stránky intelektu - jazykový cit, logické uvažování, paměť, osobní tempo,…)
 3. osobnostní profil (práce s aktuálním osobnostním profilem vzhledem k zamýšlené škole)

Dny otevřených dveří

Pod následujícím odkazem naleznete přehled Dnů otevřených dveří některých středních škol Plzeňského kraje, informace o Dnech otevřených dveří je také možno najít na internetových stránkách jednotlivých škol.

Dny otevřených dveří středních škol v Plzeňském kraji

 

Další odkazy:

Informace o středních školách:

Studuj v Plzeňském kraji

Střední školy

Atlas školství

Infoabsolvent.cz

SeznamŠkol.eu

 

Přijímací řízení na střední školy:

Cermat

Stránka Plzeňského kraje - informace o přijímacím řízení na SŠ

Stránka MŠMT - informace o přijímacím řízení na SŠ

To dáš

 

Instituce:

Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy

Středisko výchovné péče Plzeň

Středisko výchovné péče Domažlice

Odbor sociální péče MěÚ Klatovy

Úřad práce v Klatovech

Policie Klatovy

 

Linka bezpečí:

Hledáš pomoc?!

Linka bezpečí 116 111.

webová stránka Linky bezpečí

 

Informace:

Syndrom ADHD

Jak správně psát

 

Dokumenty:

Bezpečný internet - děti

Bezpečný internet - rodiče

 

P-centrum Plzeň

Leták

Pod odkazem naleznete leták P-centra v Plzni, které se zabývá preventivní a léčebnou ambulancí pro děti a mládež do 21 let, nabízí podporu a pomoc při ohrožení rizikovým chováním včetně návykových látek, obtížích v rodinných a vrstevnických vztazích, zvládání školní zátěže apod.

Novinky v přijímacím řízení na střední školy platné od 1. ledna 2012:

 • Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo přijímacího řízení.
 • Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.
 • Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání.
 • Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.
 • Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.
 • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.
 • Zápisový lístek má u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydávat krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území České republiky, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
 • Posouvá se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky. Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb. se tak počítá s konáním přijímacích zkoušek od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání.
 • Nově se umožňuje, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • Upozorňuje se, že je zrušena povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení. Součástí přihlášky ke vzdělávání již nemůže být výstupní hodnocení, protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat.