Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výchovný poradce

Výchovné poradenství na ZŠ a MŠ Měčín 

Průvodce vyplněním přihlášky na střední školu

Odkaz 

Termíny jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023

Dokument

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
 2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín: pondělí 17. dubna 2023
 2. termín: úterý 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 1. termín: středa 10. května 2023
 2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Cermat
Ilustrační testy k procvičování a testy z minulých let
Pod odkazem naleznete informace o přijímacím řízení na střední školy, včetně ilustračních testů k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka. Společnost Cermat pořádá jednotné přijímací zkoušky na střední školy.   

Další informace a citace zákonných ustanovení o přijímacích zkouškách

Ustanovení o přijímacím řízení

Testování profi-orientace

Pedagogicko-psychologická poradna v Klatovech nabízí možnost testování profi-orientace žáků základních škol. Dříve bylo prováděno testování žáků plošně přímo na škole, vzhledem k nedostatku financí provádí poradna testy pouze v prostorách poradny (Voříškova 823, Klatovy), a to na základě objednávky rodičů (zákonných zástupců) žáka. Pokud máte zájem o testování, je nutno se objednat v poradně telefonicky na telefonním čísle 376 310 809, kde vám sdělí pracovnice termín testování. Samotné testování trvá jedno dopoledne a probíhá v několika termínech před letními prázdninami, další termíny jsou pak na podzim. Vyhodnocení proběhne zhruba 2 – 3 měsíce po absolvování testů při osobní schůzce rodičů, dítěte a odborné pracovnice poradny.

Testování provádí poradna zdarma. Po skončení testování si rodiče žáka v poradně vyzvednou.

Před testováním musí rodiče podepsat souhlas s testováním.

Bližší informace poskytne poradna na výše uvedeném telefonním čísle. 

Co jsou to testy profi-orientace?

Testy profi-orientace jsou zaměřené na testování osobnosti žáka, jeho schopností a dovedností. Jedná se o testy, které testují všechny stránky osobnosti žáka. Výsledkem těchto testů je podrobný rozbor osobnosti žáka, jeho intelektu a profesní orientace.

Vyhodnocení testů obsahuje celkem tři oblasti:

 1. zájmy a hodnotové orientace žáka (test mapuje aktuální zájmy žáka ve vztahu k budoucímu povolání, utřiďuje informace pro určení hlavního oboru – technický nebo umělecký typ a naznačuje specifikaci budoucího pracovní zařazení žáka – zájem o práci v týmu nebo spíše samostatnou práci, schopnosti vedení týmu apod.)
 2. profil intelektových schopností žáka (pomáhají odhadnout náročnost budoucí školy, určuje slabé a silné stránky intelektu - jazykový cit, logické uvažování, paměť, osobní tempo,…)
 3. osobnostní profil (práce s aktuálním osobnostním profilem vzhledem k zamýšlené škole)

Dny otevřených dveří

Pod následujícím odkazem naleznete přehled Dnů otevřených dveří některých středních škol Plzeňského kraje, informace o Dnech otevřených dveří je také možno najít na internetových stránkách jednotlivých škol.

Dny otevřených dveří středních škol v Plzeňském kraji

 

Další odkazy:

Informace o středních školách:

Studuj v Plzeňském kraji

Střední školy

Atlas školství

Infoabsolvent.cz

SeznamŠkol.eu

 

Přijímací řízení na střední školy:

Cermat

Stránka Plzeňského kraje - informace o přijímacím řízení na SŠ

Stránka MŠMT - informace o přijímacím řízení na SŠ

 

Instituce:

Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy

Středisko výchovné péče Plzeň

Středisko výchovné péče Domažlice

Odbor sociální péče MěÚ Klatovy

Úřad práce v Klatovech

Policie Klatovy

 

Linka bezpečí:

Hledáš pomoc?!

Linka bezpečí 116 111.

webová stránka Linky bezpečí

 

Informace:

Syndrom ADHD

Jak správně psát

 

Dokumenty:

Bezpečný internet - děti

Bezpečný internet - rodiče

 

P-centrum Plzeň

Leták

Pod odkazem naleznete leták P-centra v Plzni, které se zabývá preventivní a léčebnou ambulancí pro děti a mládež do 21 let, nabízí podporu a pomoc při ohrožení rizikovým chováním včetně návykových látek, obtížích v rodinných a vrstevnických vztazích, zvládání školní zátěže apod.

Novinky v přijímacím řízení na střední školy platné od 1. ledna 2012:

 • Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo přijímacího řízení.
 • Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.
 • Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání.
 • Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.
 • Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.
 • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.
 • Zápisový lístek má u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydávat krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území České republiky, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
 • Posouvá se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky. Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb. se tak počítá s konáním přijímacích zkoušek od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání.
 • Nově se umožňuje, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • Upozorňuje se, že je zrušena povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení. Součástí přihlášky ke vzdělávání již nemůže být výstupní hodnocení, protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat.