Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Výchovný poradce

Výchovné poradenství na ZŠ a MŠ Měčín

Termín přijímacích zkoušek na střední školy

Ministerstvo školství stanovilo termín jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, a to na 8. června 2020. Náhradní termín je pak 23. června 2020, ten je určen pro případ, že by se někdo nemohl dostavit na první termín a řádně se omluvil (např. ze zdravotních důvodů).
Další informace k přijímacím zkouškám naleznete na webu společnosti Cermat, která zkoušky pořádá - odkaz.

Nová informace k přijímacím zkouškám

Kompletní informace

Stručné shrnutí pro ty, kteří konají jednotné přijímací zkoušky

 1. Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách.
 2. Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy1.
 3. Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu).
 4. Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů.
 5. Způsob zveřejnění výsledků je obdobný jako dnes, tedy škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 6. Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. (tzn. odvolání nebude možné!)

Stručné shrnutí pro učební obory

Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, to znamená typicky u oborů středního vzdělání s výučním listem, nemusí se s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května).

Informace o školách, kde se koná jednotná přijímací zkouška

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky
Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

Kdo se může účastnit přijímacího řízení
Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy1.

Obsah a forma přijímací zkoušky
Z důvodu, aby byla v co největší míře zachována již dříve nastavená a vyhlášená pravidla, tedy aby se uchazečům pravidla neměnila, zůstávají obsah i forma přijímací zkoušky zachovány tak, jak je definuje i školský zákon.

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek
Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně).

Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška
Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Centrum. Škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.
Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů, což má za cíl urychlit délku trvání přijímacího řízení tak, aby uchazeči znali výsledky v co nejkratším možném termínu.
Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle současného znění školského zákona, nemění se ani procentuální váha výsledků jednotné přijímací zkoušky na celkovém výsledku přijímacího řízení (tedy 60 % pro uchazeče obecně a 40 % pro uchazeče o studium na gymnáziu se sportovní přípravou).

Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa
Způsob zveřejnění výsledků je obdobný jako dnes, tedy škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Odevzdání zápisového lístku
Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Učební obory

Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, to znamená typicky u oborů středního vzdělání s výučním listem, nemusí se s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).
Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně (viz níže).

Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa
Způsob zveřejnění výsledků je obdobný jako dnes, tedy škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Odevzdání zápisového lístku
Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Zápisový lístek

Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

 

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Cermat
Ilustrační testy k procvičování a testy z minulých let
Pod odkazem naleznete informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020, včetně ilustračních testů k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka. Společnost Cermat pořádá jednotné přijímací zkoušky na střední školy.   

Další informace a citace zákonných ustanovení o přijímacích zkouškách

Ustanovení o přijímacím řízení

Testování profi-orientace

Pedagogicko-psychologická poradna v Klatovech nabízí možnost testování profi-orientace žáků základních škol. Dříve bylo prováděno testování žáků plošně přímo na škole, vzhledem k nedostatku financí provádí poradna testy pouze v prostorách poradny (Voříškova 823, Klatovy), a to na základě objednávky rodičů (zákonných zástupců) žáka. Pokud máte zájem o testování, je nutno se objednat v poradně telefonicky na telefonním čísle 376 310 809, kde vám sdělí pracovnice termín testování. Samotné testování trvá jedno dopoledne a probíhá v několika termínech před letními prázdninami, další termíny jsou pak na podzim. Vyhodnocení proběhne zhruba 2 – 3 měsíce po absolvování testů při osobní schůzce rodičů, dítěte a odborné pracovnice poradny.

Testování provádí poradna zdarma. Po skončení testování si rodiče žáka v poradně vyzvednou.

Před testováním musí rodiče podepsat souhlas s testováním.

Bližší informace poskytne poradna na výše uvedeném telefonním čísle. 

Co jsou to testy profi-orientace?

Testy profi-orientace jsou zaměřené na testování osobnosti žáka, jeho schopností a dovedností. Jedná se o testy, které testují všechny stránky osobnosti žáka. Výsledkem těchto testů je podrobný rozbor osobnosti žáka, jeho intelektu a profesní orientace.

Vyhodnocení testů obsahuje celkem tři oblasti:

 1. zájmy a hodnotové orientace žáka (test mapuje aktuální zájmy žáka ve vztahu k budoucímu povolání, utřiďuje informace pro určení hlavního oboru – technický nebo umělecký typ a naznačuje specifikaci budoucího pracovní zařazení žáka – zájem o práci v týmu nebo spíše samostatnou práci, schopnosti vedení týmu apod.)
 2. profil intelektových schopností žáka (pomáhají odhadnout náročnost budoucí školy, určuje slabé a silné stránky intelektu - jazykový cit, logické uvažování, paměť, osobní tempo,…)
 3. osobnostní profil (práce s aktuálním osobnostním profilem vzhledem k zamýšlené škole)

Dny otevřených dveří

Pod následujícím odkazem naleznete přehled Dnů otevřených dveří některých středních škol Plzeňského kraje, informace o Dnech otevřených dveří je také možno najít na internetových stránkách jednotlivých škol.

Dny otevřených dveří středních škol v Plzeňském kraji

 

Další odkazy:

Informace o středních školách:

Studuj v Plzeňském kraji

Střední školy

Atlas školství

Infoabsolvent.cz

SeznamŠkol.eu

 

Přijímací řízení na střední školy:

Cermat

Stránka Plzeňského kraje - informace o přijímacím řízení na SŠ

Stránka MŠMT - informace o přijímacím řízení na SŠ

 

Instituce:

Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy

Středisko výchovné péče Plzeň

Středisko výchovné péče Domažlice

Odbor sociální péče MěÚ Klatovy

Úřad práce v Klatovech

Policie Klatovy

 

Linka bezpečí:

Hledáš pomoc?!

Linka bezpečí 116 111.

webová stránka Linky bezpečí

 

Informace:

Syndrom ADHD

Jak správně psát

 

Dokumenty:

Bezpečný internet - děti

Bezpečný internet - rodiče

 

P-centrum Plzeň

Leták

Pod odkazem naleznete leták P-centra v Plzni, které se zabývá preventivní a léčebnou ambulancí pro děti a mládež do 21 let, nabízí podporu a pomoc při ohrožení rizikovým chováním včetně návykových látek, obtížích v rodinných a vrstevnických vztazích, zvládání školní zátěže apod.

Novinky v přijímacím řízení na střední školy platné od 1. ledna 2012:

 • Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo přijímacího řízení.
 • Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.
 • Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání.
 • Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.
 • Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.
 • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.
 • Zápisový lístek má u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydávat krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území České republiky, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
 • Posouvá se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky. Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb. se tak počítá s konáním přijímacích zkoušek od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání.
 • Nově se umožňuje, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • Upozorňuje se, že je zrušena povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení. Součástí přihlášky ke vzdělávání již nemůže být výstupní hodnocení, protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat.